Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – ügyfelek részére –

 1. Az adatkezelő megnevezése 

Adatkezelő: AN LA FAMILY Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) Székhely: 6300 Kalocsa, Mócsy János utca 5. Cégjegyzékszám: 03-06-116393 Adószám: 26778495-2-03 Honlap: www.borbaratshop.hu Email: borbaratshop@gmail.com Telefon: +36 20 442 0529

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló vonatkozó általános jogszabályok 

➢ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet) ➢ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.)

 1. Fogalmak 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

1

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, így Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóság.

 1. Alapelvek 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon

kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és

a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). g. az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e

megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 1. Az adatkezelés jogalapjai 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését úgy végzi, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból

történő kezeléséhez;

3

 1. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; c. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú

érdekeinek védelme miatt szükséges; e. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 1. Adatkezelési tevékenységek 
 2. Webshop regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

A kezelt személyes adatok Adatkezelés célja

 • ügyfél neve, email címe, jelszó
 • webshopban történő vásárlás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, a Ptk. alapján megkötendő szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év

 1. Hírlevél kiküldéshez kapcsolódó adatkezelés 

A kezelt személyes adatok Adatkezelés célja

 • ügyfél neve
 • ügyfél email címe
 • hírlevél küldése

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig

 1. Webshop vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés 

A kezelt személyes adatok Adatkezelés célja

 • ügyfél neve, telefonszám
 • webshopban történő vásárlás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, a Ptk. alapján megkötendő szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év

4

 1. Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés 

A kezelt személyes adatok Adatkezelés célja

 • ügyfél neve, címe, adószáma (céges ügyfél esetén) • számla kiállítása

➢ Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Áfatörvény) 159. § (1) bekezdése

➢ Az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)

 1. § (1) bekezdése alapján 8 év
 2. Termék kiszállításával kapcsolatos adatkezelés (opcionális) 

A kezelt személyes adatok Adatkezelés célja

 • ügyfél neve
 • ügyfél szállítási címe
 • ügyfél telefonszáma
 • ügyfél email címe • termék kiszállítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, a Ptk. alapján megkötendő szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama: Ptk. 6:22. § alapján 5 év

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például, ha a rendőrség vagy ügyészség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő csakis olyan Adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az Adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelési tevékenységei során:

5

 • könyvelési feladatok: Adóuniverzál Bt (6300 Kalocsa Barack utca 11.)
 • termék kiszállítása:
 • FÜRGEFUTÁR.HU Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 35. II. emelet, Cégjegyzékszám: 01 09 946845)
 • szerverszolgáltató: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Cégjegyzékszám: 01 09 968314)
 1. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerverszolgáltató szerverein tárolja. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

➢ A tájékoztatás kéréshez való jog Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

➢ A helyesbítéshez való jog Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

➢ A törléshez való jog Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és az érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

6

➢ A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

➢ A tiltakozáshoz való jog Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség ➢ az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén

jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125 postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. telefon: +36 (1) 391-1400 honlap: www.naih.hu email: ugyfelszolgalat@naih.hu ➢ Bírósági eljárás kezdeményezése: az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek)

 1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van. Az érintett kérésére az Adatkezelő megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát, az érintettel közösen egyeztetett formában.

12. A sütikkel (cookie) kapcsolatos általános tájékoztató

A Bőrbarát Shop által üzemeltetett weboldalra (www.borbaratshop.hu) való belépéssel, ha ezt az Ön (a látogató) által használt böngésző beállítások engedik, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

 • Mi az a süti (cookie)?

A cookie-k, vagy sütik kisméretű adatfájlok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén, és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. A süti tehát a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

A sütik nagyon sok féle információt tárolhatnak, beleértve a személyazonosításra alkalmas adatokat (mint a név, cím, e-mail cím vagy telefonszám) is. Azonban, ezek csak olyan adatok, amelyeket a weboldalnak megadunk, olyan információt a weboldalak nem kapnak, amit a felhasználó nem kíván megadni és nem férhet hozzá a számítógépen tárolt fájlokhoz sem.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a sütik nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

 

 • Mire használja a weboldal a sütiket?

Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

 • Milyen süti (cookie) típusokkal találkozhat a weboldalunkon?

A weboldalakon elérhető cookie-k általánosságban két kategóriába sorolhatók.

 • A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges munkamenet sütik (session cookies):

Erre a sütire a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, és a cookie a felhasználó tevékenységéhez (mint például rendelés kitöltése, gomb megnyomása, valamint a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütik) kötődik.

A borbaratshop.hu által használt session sütik:

A süti neve Használatának funkciója, célja Lejárati ideje (élettartama)
woocommerce_cart_hash Ezek a sütik segítenek a virtuális vásárlás során a „Kosár” tartalmának meghatározásában és az abban bekövetkező változások beazonosításában. A böngészési munkamenet vége
woocommerce_items_in_cart
wp_woocommerce_session_ Ez a süti egy egyedi azonosító útján segít beazonosítani a terméket rendelő vendég „Kosarát” az adatbázisban. 2 nap

 

Ezen sütik alkalmazása nélkül tehát nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Az ebbe a csoportba tartozó sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, ebből kifolyólag, ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek, vagy nagyon rövid ideig kerülnek tárolásra a számítógépén.

Ezen sütik használata esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldalát használó látogatók számára.

 • Olyan sütik, amelyek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén:

Ezek a sütik többnyire harmadik féltől (pl. Google) származnak a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k, vagy a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését segítik elő (statisztikai célú sütik).

Az ebbe a csoportba tartozó sütik élettartama változó, vannak a böngészés végéig élő cookiek és vannak akár 2 évig élő cookiek. A sütik törlését bármikor megteheti a VI. bekezdésben leírtak szerint.

Az ebbe a csoportba tartozó sütik esetén általában a weboldal üzemeltetőjének előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását a sütik használatához.

A google.com által használt sütik

A Google ezeket a sütiket arra használja, hogy az Önnek megjelenített hirdetések jobban kapcsolódjanak személyes érdeklődési köréhez.

 • A Google által használt cookie-k típusairól bővebb információt találhat az alábbi linken: [link]
 • A Google által használt sütik használatához kapcsolódó adatkezelésről és adatvédelmi irányelvekről tájékozódhat az alábbi linken: [link]

A Google által használt sütik:

A süti neve Használatának funkciója, célja Lejárati ideje (élettartama)
1P_JAR Ez a cookie gyűjti a weboldal anonim statisztikáit és méri a konverziókat. 1 hónap
CONSENT Ez a süti a Google maps funkcionális működéséhez szükséges. 20 év
SSID Ezek a sütik a látogató viselkedéséről több weboldalról adatokat gyűjtő cookiek, amelyeket a weboldalon a hirdetések relevanciájának optimalizálására használ a Google. Az ilyen cookie-kat például arra használja a Google, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.Az APISID és a SAPISID például a Google plusz „likeolás” és megosztással kapcsolatos cookiek.

A HSID és a SID pedig a felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására szolgálnak.

A DV és az UULE sütik abban segítik a Google-t, hogy beazonosítsa, hogyan látogatják meg a felhasználók az egyes weboldalakat.

2 év
APISID
SAPISID
HSID
SID
DV A böngészési munkamenet vége
UULA 1 nap
NID Ez a süti egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, amely által a Google emlékszik a felhasználó által használt preferenciákra és egyéb információkra, például a preferált nyelvre. Ezzel a Google segítségére van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek. 6 hónap
SIDCC Ez a Google egy biztonsági sütije, amelyet arra használnak, hogy megvédjék a felhasználó adatait a jogosulatlan hozzáférésektől. 181 nap

 

A sütiket nem használjuk arra, hogy önt személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

 • A sütikkel végzett adatkezelések célja

Elsősorban azért használunk weboldalunkon sütiket, hogy biztosítsuk a weboldal elérhetőségét, a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és funkciókat (pl.: termékrendelés), továbbá, hogy mindezek kapcsán megkönnyítsük és egyszerűsítsük a honlap használatát. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja továbbá a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a jelen tájékoztató III. bekezdésének 1. pontjában meghatározott sütik esetén a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke. Tehát ebben az esetben nem szükséges az érintett hozzájárulása sem az adatkezeléshez, csupán megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a számára, valamint a cél eléréshez szükséges és arányos mértékben, a minimálisan szükséges ideig szabad csak kezelni a személyes adatokat (ami a session sütik esetén a böngészési munkamenet végét, vagyis a böngésző bezárást jelenti).

Az adatkezelés jogalapja a jelen tájékoztató III. bekezdésének 2. pontjában meghatározott sütik esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére.

 

 • Hogyan tudja Ön a cookie-kat kezelni, törölni?

Az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a sütik visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt sütik törölhetőek.

A sütiket tehát a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik böngésző különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük használja a böngészője „Segítség”, vagy „Súgó” menüjét, illetve az alábbi (a használt böngészőjének megfelelő) linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Internet Explorer

Mozzila Firefox

Google Chrome

Safari

 

 • Mi történik ha törli, vagy letiltja a cookie-kat?

Néhány cookie feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése következtében lehetséges, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkcióik nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.